قیمت لوله گرانولی هواکشی

1- لوله گرانولی هواکشی – سایز 63 -وزن 4800 گرمی-هر شاخه 6 متری 73000 ریال

2- لوله گرانولی هواکشی – سایز 90 -وزن 6300 گرمی-هر شاخه 6 متری 95000 ریال

3- لوله گرانولی هواکشی – سایز 110- وزن 9100 گرمی-هر شاخه 6 متری 14000 ریال

4- لوله گرانولی هواکشی – سایز 125-وزن 11800 گرمی-هر شاخه 6 متری 179000 ریال