لیست قیمت لوله های کاندوئیت فلزی (گالوانیزه)

نام کالاسایز (PG)گرم (متری)سرد (متری)
لوله گالوانیزه13/5230.000 ریال140.000 ریال
لوله گالوانیزه16245.000 ریال155.000 ریال
لوله گالوانیزه21330.000 ریال170.000 ریال
لوله گالوانیزه29510.000 ریال380.000 ریال
لوله گالوانیزه36700.000 ریال430.000 ریال
لوله گالوانیزه48850.000 ریال583.000 ریال