قیمت لوله برق پی وی سی PVC

لیست قیمت لوله برق پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان:

1- لوله برق پی وی سی سایز 5/13 سه ستاره نسوز سمنان – وزن 900 گرمی – هر شاخه 6 متری 22500 ریال

2- لوله برق پی وی سی سایز 5/13 سه ستاره نسوز سمنان – وزن 1000 گرمی – هر شاخه 6 متری 25000 ریال

3- لوله برق پی وی سی سایز 16 سه ستاره نسوز سمنان – وزن 1200 گرمی – هر شاخه 6 متری 29000 ریال

4- لوله برق پی وی سی سایز 21 سه ستاره نسوز سمنان – وزن 1500 گرمی – هر شاخه 6 متری 40000 ریال

تمامی قیمت های فوق قابل مذاکره میباشد

لیست قیمت لوله برق پی وی سی پلی مهر یسنا با مهر استاندارد و ایزو:

1- لوله پی وی سی سمنان سایز 13/5 با مهر استاندارد و ایزو – وزن 800 گرمی – هر شاخه 6 متری 28000 ریال

2- لوله پی وی سی سمنان سایز 13/5 با مهر استاندارد و ایزو – وزن 900 گرمی – هر شاخه 6 متری 31500 ریال

3- لوله پی وی سی سمنان سایز 13/5 با مهر استاندارد و ایزو – وزن 1000 گرمی – هر شاخه 6 متری 35000 ریال

4- لوله پی وی سی سمنان سایز 16 با مهر استاندارد و ایزو – وزن 1000 گرمی – هر شاخه 6 متری 35500 ریال

5- لوله پی وی سی سمنان سایز 16 با مهر استاندارد و ایزو – وزن 1200 گرمی – هر شاخه 6 متری 42600 ریال

6- لوله پی وی سی سمنان سایز 21 با مهر استاندارد و ایزو – وزن 1500 گرمی – هر شاخه 6 متری 53500 ریال

7- لوله پی وی سی سمنان سایز 21 با مهر استاندارد و ایزو – وزن 1900 گرمی – هر شاخه 6 متری 67500 ریال

تمامی قیمت های فوق قابل مذاکره میباشد