قیمت لوله برق پلی آمید

1- لوله برق پلی آمید- سفید خط دار/مشکی/دو پوششه- سایز 13/5 هر شاخه 6 متری به وزن 12 کیلو 14720 ریال

2- لوله برق پلی آمید- سفید خط دار/مشکی/دو پوششه- سایز 13/5 هر شاخه 6 متری به وزن 13 کیلو 16000 ریال

3- لوله برق پلی آمید- سفید خط دار/مشکی/دو پوششه- سایز 13/5 هر شاخه 6 متری به وزن 14 کیلو 17300 ریال

4- لوله برق پلی آمید- سفید خط دار/مشکی/دو پوششه- سایز 13/5 هر شاخه 6 متری به وزن 15 کیلو 18500 ریال

5- لوله برق پلی آمید- سفید خط دار/مشکی/دو پوششه- سایز 16 هر شاخه 6 متری به وزن 14 کیلو 16800 ریال

6- لوله برق پلی آمید- سفید خط دار/مشکی/دو پوششه- سایز 16 هر شاخه 6 متری به وزن 16 کیلو 19200 ریال

7- لوله برق پلی آمید- سفید خط دار/مشکی/دو پوششه- سایز 21 هر شاخه 6 متری به وزن 17 کیلو 27500 ریال

تمامی قیمت های فوق قابل مذاکره میباشند