محصولات تولیدی در گروه لوله کاندوئیت فلزی به دو دسته کلی تقسیم میشوند :

لوله کاندوئیت فلزی گرم در سایزهای 13 , 16 , 21 , 29 , 36 , 48

لوله کاندوئیت فلزی سرد در سایزهای 13 , 16 , 21 , 29 , 36