محصولات اتصالات کاندوئیت شامل دسته بندی های زیر میشوند :

زانو دوردار در سایزهای 13/5 , 16 , 21 , 29 , 36 , 48

جعبه تقسیم قوطی فلزی در سایزهای 20×20 , 15×15 , 10×10 , 7×7

قوطی آلومینیومی 20×20 , 15×15 , 10×10

براز بوشن در سایزهای 13 و 16 و 21

بوشن در سایز 13 , 16 , 21 , 29 , 36 , 48